Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlašují soutěž

STAVBA ROKU 2020 ZLÍNSKÉHO KRAJE

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních realizovaných projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby v kraji i mimo území kraje.


Hlavní kritéria soutěže:

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota, která je složena ze zástupců vyhlašovatelů a odborných poradců. Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kriterií:

 • celkové stavebně architektonické řešení díla,
 • kvalita a jakost stavebních prací,
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita jejich stavebně realizačním zvládnutí,
 • doba realizace díla ve vztahu k celkovým nákladům stavby,
 • společenské poslání díla,
 • další kriteria (originalita konstrukčního řešení, ekologické úspory energií a podobně).

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:

Soutěž „Stavba roku 2020 Zlínského kraje“ je vyhlášena pro tyto kategorie staveb včetně rekonstrukcí:

 1. kategorie – stavby občanské vybavenosti
 2. kategorie – domy pro bydlení
 3. kategorie – rodinné domy
 4. kategorie – průmyslové a zemědělské stavby
 5. kategorie – dopravní, inženýrské stavby a ekologické stavby
 6. kategorie – realizace rozvojových projektů měst a obcí
 7. kategorie – stavby realizované mimo území Zlínského kraje

V každé kategorii bude udělena hlavní cena a počet čestných uznání bude stanoven podle uvážení poroty (dle počtu přihlášených staveb). Z přihlášených staveb může být vybrána jedna k udělení ceny GRAND PRIX arch. Pavla Nováka. Dále budou udělena ocenění: Cena hejtmana, Cena Syndikátů novinářů Zlínského kraje. Cenu získá i vyhodnocený stavbyvedoucí z oceněných staveb. Komise může rovněž rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popřípadě se může rozhodnout pouze pro udělení některé z nich.

Vyhlášení a ocenění nejlepších:

Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat toto ohodnocení pro marketingové účely. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem za účasti hejtmana a členů Rady Zlínského kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a sponzorů.

Výsledky budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Vyhlášení výsledků proběhne do 30. června 2021.

Přihlášení do soutěže:

Přihlášku do soutěže může podat kterýkoliv z účastníků výstavby (investor, dodavatel, projektant, autor díla). Přihlašující musí doložit písemný souhlas ostatních účastníků výstavby s účastí v soutěži. Do soutěže mohou být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v r. 2020 nejpozději k 31. 12. 2020. Prezentační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši 9000 Kč + 21% DPH, kategorie rodinné domy 3000 Kč + 21% DPH.

Poplatek musí být uhrazen ke dni uzávěrky přihlášek a to na účet: Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 684676/0300, variabilní symbol 100402,specifický symbol: IČ firmy. Prezentační poplatek je nevratný. Po připsání platby na účet bude přihlašovateli zaslán daňový doklad – faktura.

Obsah přihlášky:

 1. Řádně vyplněná přihláška musí obsahovat doklad o zaplacení prezentačního poplatku, kopii výpisu z OR přihlašovatele, fotokopii dokladu o zahájení užívání stavby příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby přihlašované do soutěže a písemný souhlas ostatních účastníků výstavby.
 2. Charakteristika stavby (textová část)
  • základní údaje stavby (název, místo, účastníci výstavby),
  • lhůty výstavby, termín zahájení a dokončení,
  • investiční náklady bez DPH, zastavěná plocha, obestavěný prostor, ukazatel nákladů na měrnou jednotku,
  • stručný popis stavby (použité technologie a materiály, přehled stavebních objektů a provozních souborů),
  • úspory energií, ekologické řešení,
  • u rodinných domů přihlašovatel uvede v přihlášce, které údaje nechce zveřejnit,
  • výkresová dokumentace (dle charakteru stavby): situace, půdorysy, řez , vizualizace (pokud byla zpracována),
  • fotografická dokumentace v digitální podobě s určením hlavní fotografie, kterou bude stavba prezentována,
  • součástí přihlášky je jeden prezentační panel o velikosti 80×120 cm (výška), plastový tl. 5 mm bez rámu, s nápisem „soutěž Stavba roku 2020 Zlínského kraje“, v horní části panelu,
  • fotografie, včetně reklamního panelu – pořadatel si vyhrazuje právo, aby mohly být použity k dalším reklamním účelům vztahujícím se k příslušnému roku vyhlášení.
 3. Přihlašovatel ručí za správnost a úplnost údajů sloužících pro další zpracování.
 4. Přihlašovatel je povinen zajistit odborné porotě prohlídku stavby pro její posouzení podle stanovených kritérií.
 5. Náklady související s podáním přihlášky zajišťuje přihlašovatel.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021:

Zdeněk Hoza – krajský manažer, nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Telefon: 739 558 136

Ing. Přemek Elšík – jednatel, PUBLICITY s.r.o.
telefon: 604 261 773